BEZ POPLATKOV – Objednávky sú oslobodené od cla a budú doručené priamo k vašim dverám!
Natural Lashes

Zásady ochrany osobných údajov

CREATIVE MEDIA AGENCY SRL je zapísaná v registri spracúvania osobných údajov pod č. 9876.

Zabezpečenie práva na ochranu osobných údajov považujeme za zásadný záväzok, preto vynaložíme všetky potrebné zdroje a úsilie na to, aby sme vaše údaje spracúvali plne v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 („Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo „ GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi. Keďže jednou zo základných zásad tohto právneho rámca je transparentnosť, pripravili sme tento dokument, aby sme vás informovali o tom, ako zhromažďujeme, používame, prenášame a chránime vaše osobné údaje, keď s nami komunikujete v súvislosti s našimi produktmi a službami, a to aj prostredníctvom naše webové stránky alebo aplikácie dostupné vo vašom mobilnom telefóne.

Vyhradzujeme si právo pravidelne aktualizovať a dopĺňať tieto Zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali akékoľvek zmeny v spôsobe, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo akékoľvek zmeny právnych požiadaviek. V prípade akejkoľvek takejto zmeny zobrazíme upravenú verziu Zásad ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, preto prosím pravidelne kontrolujte obsah týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Natural Lashes je obchodný názov spoločnosti CREATIVE MEDIA AGENCY SRL, právnickej osoby rumunskej národnosti, so sídlom v meste Șos. Olteniței, č. 232, bl. 23, sc. A, byt 21, sektor 4, Bukurešť, Rumunsko, s číslom objednávky v obchodnom registri J40/18578/2006, jedinečným daňovým registračným kódom RO17829349 (ďalej len „Natural Lashes“ alebo „my“). Na účely právnych predpisov o ochrane údajov sme prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Keďže sme vždy otvorení vašim názorom, ako aj poskytnúť vám akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by ste mohli potrebovať v súvislosti so spracovaním vašich údajov, odporúčame vám kontaktovať úradníka pre ochranu údajov Natural Lashes na e-mailovej adrese contact@naturallashes.sk alebo poštou alebo kuriérom na adresu Șos. Olteniței, č. 232, bl. 23, sc. A, ap. 21, sektor 4, Bukurešť – s poznámkou: do pozornosti úradníka pre ochranu údajov Natural Lashes.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Vo všeobecnosti zhromažďujeme vaše osobné údaje priamo od vás, takže máte kontrolu nad typom informácií, ktoré nám poskytujete. Dostávame od vás napríklad tieto informácie:

Môžeme tiež zhromažďovať, uchovávať a ďalej spracovávať určité informácie o vašom správaní pri návšteve našej webovej stránky, aby sme vám mohli prispôsobiť váš online zážitok a poskytnúť vám ponuky prispôsobené vášmu profilu.

Nezhromažďujeme ani inak nespracúvame citlivé údaje, zaradené všeobecným nariadením o ochrane údajov do osobitných kategórií osobných údajov. Taktiež si neželáme zhromažďovať ani spracovávať údaje neplnoletých osôb mladších ako 16 rokov.

Aké sú účely a dôvody spracovania?

Vaše osobné údaje použijeme na nasledujúce účely:

1. Poskytovať služby Natural Lashes vo váš prospech. Tento všeobecný účel môže podľa potreby zahŕňať:

Spracovanie vašich údajov na tieto účely je vo väčšine prípadov nevyhnutné na uzavretie a realizáciu zmluvy medzi Natural Lashes a vami. Určité spracovanie zahrnuté na tieto účely je tiež vyžadované platnými právnymi predpismi vrátane daňových a účtovných zákonov.

2. Na zlepšenie našich služieb. Vždy vám chceme poskytnúť ten najlepší zážitok z nakupovania. Na tento účel môžeme zhromažďovať a používať určité informácie súvisiace s vaším nákupným správaním, môžeme vás pozvať na vyplnenie prieskumov spokojnosti po dokončení objednávky alebo môžeme priamo alebo s pomocou partnerov vykonať štúdie a prieskumy trhu. Tieto aktivity zakladáme na našom oprávnenom záujme vykonávať obchodné aktivity, pričom vždy dbáme na to, aby neboli dotknuté vaše základné práva a slobody.

3. Na marketingové účely. Chceme vás informovať o najlepších ponukách produktov, o ktoré máte záujem. V tejto súvislosti vám môžeme prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov, všeobecných a tematických bulletinov zasielať informácie o produktoch podobných alebo doplnkových k tým, ktoré ste si zakúpili alebo ukázali. záujem o nákup, ako aj inú podobnú komerčnú komunikáciu a na našej stránke môžeme zobrazovať personalizované odporúčania. Aby sme vám mohli poskytnúť informácie, ktoré vás zaujímajú, môžeme použiť určité údaje týkajúce sa vášho nákupného správania (napríklad: prezerané a/alebo zakúpené produkty) na vytvorenie vášho profilu. Vždy dbáme na to, aby sa toto spracúvanie vykonávalo s rešpektovaním vašich práv a slobôd a aby rozhodnutia prijaté na ich základe nemali pre vás právne účinky a podobne sa vás v podstatnej miere nedotýkali.

Svoj názor môžete kedykoľvek zmeniť a svoj súhlas odvolať:

V určitých situáciách môžeme naše marketingové aktivity založiť na našom oprávnenom záujme propagovať a rozvíjať naše podnikanie. V každej situácii, keď informácie o vás používame pre náš oprávnený záujem, dbáme a prijímame všetky potrebné opatrenia, aby neboli dotknuté vaše základné práva a slobody. Môžete nás však kedykoľvek vyššie popísanými prostriedkami požiadať o zastavenie spracovania vašich osobných údajov na marketingové účely a my vašej žiadosti čo najskôr vyhovieme.

4. Na obranu našich oprávnených záujmov. Môžu nastať situácie, keď použijeme alebo zdieľame informácie na ochranu našich práv a podnikania. Tieto môžu zahŕňať:

Všeobecným základom pre tieto typy spracovania je náš oprávnený záujem na obhajobe našej obchodnej činnosti, pričom sa rozumie, že zabezpečujeme, aby všetky prijaté opatrenia zaručovali rovnováhu medzi našimi záujmami a vašimi základnými právami a slobodami. V určitých prípadoch tiež zakladáme naše spracovanie na zákonných ustanoveniach, ako je povinnosť zabezpečiť ochranu majetku a cenín, ktorú v tejto veci poskytuje platná legislatíva.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti budeme uchovávať vaše osobné údaje, kým budete zákazníkom Natural Lashes. Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie určitých informácií a my takýmto žiadostiam vyhovieme, s výhradou uchovávania určitých informácií, ak to vyžadujú platné zákony alebo naše oprávnené záujmy. Všeobecným pravidlom je uchovávanie informácií týkajúcich sa uskutočnených objednávok po dobu 10 rokov od momentu vybavenia objednávky. Podobne ako v predchádzajúcej situácii si môžeme po uplynutí tohto obdobia ponechať určité údaje v súlade s platnými právnymi predpismi alebo našimi oprávnenými záujmami.

Zásady používania súborov cookie

Súbor cookie je malý súbor pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý sa uloží do počítača, mobilného telefónu, tabletu alebo iného zariadenia používateľa, z ktorého je prístup na internet. Súbor cookie sa inštaluje na základe požiadavky servera do prehliadača a je úplne pasívny. Neobsahuje žiadny softvér, vírusy ani spyware a nemá prístup k informáciám v počítači, mobilnom telefóne alebo tablete používateľa.

Tieto súbory umožňujú rozpoznať koncové zariadenie používateľa a prezentovať obsah relevantným spôsobom prispôsobeným preferenciám používateľa. Súbory cookie poskytujú používateľom príjemný zážitok z prehliadania a podporujú naše úsilie poskytovať používateľom pohodlné služby. Používajú sa aj pri príprave anonymných súhrnných štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, aký má používateľ výhody z našej stránky, čo nám umožňuje zlepšiť jej štruktúru a obsah, s výnimkou osobnej identifikácie používateľa.

Aké cookies používame?

Používame dva typy cookies: trvalé a na reláciu. Posledne menované sú dočasné súbory, ktoré zostávajú v používateľskom termináli až do ukončenia relácie alebo do zatvorenia aplikácie alebo prehliadača. Pevné súbory zostávajú v počítači, mobilnom telefóne alebo tablete používateľa po dobu v rámci parametrov súborov cookie alebo kým ich používateľ manuálne neodstráni.

Ako naša stránka používa cookies?

Návšteva stránky Natural Lashes môže umiestniť nasledujúce typy súborov cookie:

Nevyhnutne nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookie nevyžadujú váš predchádzajúci súhlas na stiahnutie do vášho zariadenia. Váš prehliadač si môžete nakonfigurovať tak, aby blokoval tieto cookies, ale v tomto prípade niektoré časti našej webovej stránky nebudú fungovať správne (napríklad: nákupný košík).

Súbory cookie nastavené používateľom Natural Lashes:

Súbory cookie nastavené tretími stranami:

Komu posielame vaše osobné údaje?

V prípade potreby môžeme preniesť alebo poskytnúť prístup k niektorým vašim osobným údajom nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Ak máme zákonnú povinnosť alebo ak je to potrebné na obhajobu oprávneného záujmu, môžeme niektoré osobné údaje poskytnúť aj orgánom verejnej moci. Zabezpečujeme, aby sa prístup tretích strán k vašim údajom podľa súkromného práva vykonával v súlade so zákonnými ustanoveniami o ochrane údajov a dôvernosti informácií na základe zmlúv s nimi uzatvorených.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

V súčasnosti uchovávame a spracúvame Vaše osobné údaje na území Rumunska, Rakúska a Fínska. Z času na čas však môžeme preniesť určité vaše osobné údaje subjektom nachádzajúcim sa mimo týchto krajín. Tieto subjekty sa môžu nachádzať v Európskej únii alebo mimo Únie vrátane krajín, ktoré Európska komisia neuznala ako krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov.

Vždy podnikneme kroky, aby sme zabezpečili, že s akýmkoľvek medzinárodným prenosom osobných údajov sa bude zaobchádzať opatrne, aby sme ochránili vaše práva a záujmy. Prenosy poskytovateľom služieb a iným tretím stranám budú vždy chránené zmluvnými záväzkami a tam, kde je to vhodné, ďalšími zárukami, ako sú štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou alebo certifikačné schémy, ako je štít na ochranu osobných údajov na ochranu osobných údajov prenášaných EÚ do Spojených štátov amerických.

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie, aby ste sa dozvedeli viac o krajinách, do ktorých prenášame vaše údaje, a o zárukách, ktoré sme v súvislosti s týmito prenosmi zaviedli.

Ako chránime bezpečnosť vašich osobných údajov?

Zaviazali sme sa zaistiť bezpečnosť osobných údajov implementáciou vhodných technických a organizačných opatrení v súlade s priemyselnými štandardmi. Vaše osobné údaje uchovávame na zabezpečených serveroch a zabezpečujeme redundanciu úložiska. Na uskutočňovanie platieb využívame služby platobného procesora Stripe. Všetky platobné informácie sú šifrované pomocou technológie SSL.

Napriek opatreniam prijatým na ochranu vašich osobných údajov upozorňujeme na skutočnosť, že prenos informácií cez internet vo všeobecnosti alebo prostredníctvom iných verejných sietí nie je úplne bezpečný a existuje riziko, že údaje môžu byť videné a použité neoprávnenými tretími stranami. Nemôžeme byť zodpovední za také zraniteľnosti systémov, ktoré nie sú pod našou kontrolou.

aké máte práva?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov priznáva vo vzťahu k vašim osobným údajom množstvo práv. Môžete požiadať o prístup k vašim údajom, opravu akýchkoľvek chýb v našich súboroch a/alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Môžete tiež uplatniť svoje právo sťažovať sa príslušnému dozornému orgánu alebo sa obrátiť na súd. V prípade potreby môžete využiť aj právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania vašich údajov a právo na prenosnosť údajov.

Pre uplatnenie Vašich práv nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie. Ak chcete uplatniť tieto práva, vezmite do úvahy nasledujúce body:

Zahrnuté práva a ich popis

Prístup | Môžete sa nás opýtať:

Náprava | Môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie vašich nepresných alebo neúplných osobných údajov. Môžeme sa pokúsiť overiť presnosť údajov pred ich opravou.

Vymazať údaje | Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ale iba ak:

Nie sme povinní vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné:

Existujú určité ďalšie okolnosti, za ktorých nie sme povinní vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie údajov, hoci tieto dve sú najpravdepodobnejšie okolnosti, za ktorých môžeme vašu žiadosť odmietnuť.

Obmedzenie spracovania údajov | Môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ale iba ak:

Vaše osobné údaje môžeme naďalej používať na základe žiadosti o obmedzenie, ak:

Prenosnosť údajov | Môžete nás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo môžete požiadať o ich prenesenie priamo k inému prevádzkovateľovi údajov, avšak vždy len v prípade, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy s vami; a spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Opozícia | Z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, ak sa domnievate, že vaše základné práva a slobody prevažujú nad týmto záujmom. Proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu môžete tiež kedykoľvek namietať bez uvedenia dôvodu, v takom prípade toto spracovanie čo najskôr zastavíme.

Automatizované rozhodovanie | Môžete požiadať, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ale iba vtedy, ak má toto rozhodnutie na vás právne účinky alebo sa vás inak podobným a významným spôsobom dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie dosiahnuté prostredníctvom automatizovaného rozhodovania nevyhnutné na to, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu, je povolené zákonom a existujú primerané záruky pre vaše práva a slobody, alebo je založené na vašom výslovnom súhlase. .

Nároky

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci spracovania vašich osobných údajov. V Rumunsku sú kontaktné údaje dozorného orgánu pre ochranu údajov nasledovné:

Národný dozorný úrad pre spracúvanie osobných údajov
Blvd. Generál Gheorghe Magheru, č. 28-30, Sektor 1, Bukurešť, Rumunsko
Telefón: +40318059211 alebo +40318059212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo kedykoľvek sa obrátiť na dozorný orgán, kontaktujte nás vopred a sľubujeme, že vynaložíme maximálne úsilie na vyriešenie akéhokoľvek problému priateľsky.

Pripomíname vám, že kedykoľvek môžete kontaktovať úradníka pre ochranu údajov Natural Lashes odoslaním žiadosti ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: